1

Lựa chọn sản phẩm

SV E5-2670

CPU
2 x E5-2670 2.6Ghz 16 cores 32 threads
RAM
32 GB DDR3
Disk
2 x 240GB RAID-1
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
IPv4
1

SV E5-2670v2

CPU
2 x E5-2670v2 2.5Ghz 20 cores 40 threads
RAM
32 GB DDR3
Disk
2 x 480GB RAID-1
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
IPv4
1

SV E5-2683v4

CPU
1 x E5-2683v4 2.1Ghz 16 cores 32 threads
RAM
32 GB DDR4
Disk
2 x 480GB RAID-1
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
IPv4
1

SV M630-2680v3

CPU
2 x E5-2680v3 2.5 Ghz 24 cores 48 threads
RAM
64 GB DDR4
Disk
2 x 480GB RAID-1
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
IPv4
1

SV E5-2680v4

CPU
2 x E5-2680v4 2.4Ghz 28 cores 56 threads
RAM
64 GB DDR4
Disk
2 x 480GB RAID-1
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
IPv4
1

SV-Scalable

CPU
1 x Intel Gold 6148 2.4Ghz 20 cores 40 threads
RAM
64 GB DDR4
Disk
2 x 480GB RAID-1
Network port
1 Gbps
Bandwidth
200 Mbps
Data Transfer
Unlimited
IPv4
1
2

Memory Upgrade *

3

SSD Upgrade *

4

IP Extra *

0
5

Tên máy chủ

6

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

1 980 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết