1

Lựa chọn sản phẩm

SV E5-2670v2

CPU
2 x E5-2670v2 2.5Ghz 20 cores 40 threads
RAM
32 GB DDR3
Storage
400GB (RAID-1)
Network port
1 Gbps
Băng thông trong nước
200 Mbps
Băng thông quốc tế
20 Mbps
IPv4
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7

SV E5-2620v4

CPU
2 x E5-2620v4 2.1Ghz 16 cores 32 threads
RAM
64 GB DDR4
Storage
480GB (RAID-1)
Network port
1 Gbps
Băng thông trong nước
200 Mbps
Băng thông quốc tế
20 Mbps
IPv4
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7

SV E5-2680v4

CPU
1 x E5-2680v4 2.4Ghz 14 cores 28 threads
RAM
64 GB DDR4
Storage
480GB (RAID-1)
Network port
1 Gbps
Băng thông trong nước
200 Mbps
Băng thông quốc tế
20 Mbps
IPv4
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7

SV-Scalable

CPU
1 x Intel Gold 6138 2.0Ghz 20 cores 40 threads
RAM
64 GB DDR4
Storage
960GB (RAID-1)
Network port
1 Gbps
Băng thông trong nước
200 Mbps
Băng thông quốc tế
20 Mbps
IPv4
1
Lưu lượng truyền tải
Không giới hạn
Hỗ trợ cài đặt ban đầu
Miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7
2

CPU Upgrade *

3

Memory Upgrade *

4

SSD Upgrade *

5

IP Extra *

0
6

Operating System *

7

Tên máy chủ

8

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

4 400 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết