1

Lựa chọn sản phẩm

Veeam Backup Workstation

Veeam Agent Edition
Workstation
Cloud Storage
100 GB
Backup Jobs
Unlimited
OS Support
Windows/Linux/MacOS

Veeam Backup Server

Veeam Agent Edition
Server
Cloud Storage
100 GB
Backup Jobs
Unlimited
OS Support
Windows/Linux/MacOS

Veeam Backup PAYG

Minimum Storage
100 GB
Backup Agent
Server/Workstation
Backup Jobs
Unlimited
OS Support
Windows/Linux/MacOS
2

Storage Quota [GB] *

Minimum 100 GB Backup Storage
3

Veeam Backup Workstation *

No. of Veeam Agent Workstation Edition
4

Veeam Backup Server *

No. of Veeam Agent Server Edition
5

Mã giảm giá (nếu có)

Chọn chu kỳ

Tổng thanh toán đã có VAT

110 000 VND tháng
info Giá đã có thuế VAT Chi tiết